• Meeting (2077/11/13)

    Meeting (2077/11/13)

  • Meeting (2077/11/13)

    Meeting (2077/11/13)

   Introduction

सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानीकारक भएको र यसले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सूर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, विक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्येश्यका साथ सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ तथा सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली र निर्देशिका लागु भई ऐनमा धुम्रपान तथा र्सूिर्तजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा यसको उपभोगबाट उत्पन्न हुने रोगको रोकथाम निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य कर कोषको स्थापना हुने व्यवस्था सो कोषमा जम्मा हुने रकमको बाँडफाँड  र परिचालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउन वाञ्छनिय भएकाले, सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८, को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

  Read More

Mr. Laxman Aryal

Mr. Laxman Aryal


Secretary / Chairman
View Profile
Sunil Raj Sharma

Sunil Raj Sharma


Vice Chairman
View Profile
Dr. Bishnu Datta Poudel

Dr. Bishnu Datta Poudel


Member
View Profile
Dej Kumar Gautam

Dej Kumar Gautam


Member
View Profile
Anand Bahadur Chand

Anand Bahadur Chand


Member
View Profile
Man Bahadur Basnet

Man Bahadur Basnet


Member Secretary
View Profile

   Publications

Title Download
स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७२
स्वास्थ्य कर कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७३
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
सूर्तिजन्य-पदार्थ-नियन्त्रण-र-नियमन-गर्ने-नियमावली-२०६७
View More